เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.เพ็ญพิชชา พิทยาพิบูลพงศ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)

โทรศัพท์ : 02-200-7809-10 ต่อ 21

E-mail address : penpitcha.pit@mahidol.edu