เว็บไซต์เก่า

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

รศ. ดร.ทพญ.เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล

Dr.P.H.(Dental Public Health) University of Michigan, Ann Arbor,USA.
D.D.S. Chiangmai Univesity.Diplomate, Thai Board of Dental Public health.

E-mail address : yaowaluk.ngo@mahidol.edu