เว็บไซต์เก่า

อ. ดร.ทพญ.รักษณัณน์ การเวกปัญญาวงศ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,
PhD in Oral Health Science (Division of Preventive Dentistry),
Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata University, Japan 2.

โทรศัพท์ : 02-200-7809-10 ต่อ 13

E-mail address : raksanan.kar@mahidol.ac.th