เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.สิตาภา พิจิตบันดาล

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)
อนุมัติบัตรสาขาทันตสาธารณสุข
Diplomate, Thai Board of Dental Public health

โทรศัพท์ : 02-200-7809-10
Email address:Sitapa.phi@mahidol.ac.th