เว็บไซต์เก่า

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก

MU DENT faculty of dentistry

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก จัดตั้งขึ้นภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2512 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก แก่นักศึกษาทันตแพทย์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งให้การบริการแก่ผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีบริบูรณ์ และปัจจุบันมีหลักสูตรระดับหลังปริญญาอีก 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) และหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ระดับวุฒิบัตร ตามลำดับ นอกจากงานสอนที่เกี่ยวกับทันตแพทยศาสตร์แล้ว ทางภาควิชายังได้ร่วมสอนในหลักสูตรร่วมของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีทันตกรรม

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก จัดตั้งขึ้นภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2512 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก แก่นักศึกษาทันตแพทย์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งให้การบริการแก่ผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีบริบูรณ์ และปัจจุบันมีหลักสูตรระดับหลังปริญญาอีก 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) และหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ระดับวุฒิบัตร ตามลำดับ นอกจากงานสอนที่เกี่ยวกับทันตแพทยศาสตร์แล้ว ทางภาควิชายังได้ร่วมสอนในหลักสูตรร่วมของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีทันตกรรม

ปรัชญา

สุขภาพช่องปากที่ดีของเด็กคือความสำเร็จของวิชาทันตกรรมและทัศนคติที่ดีของเด็ก

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

เป็นภาควิชาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การบริการทางทันตกรรมและการวิจัยด้านทันตกรรมเด็ก

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาบัณฑิตทางทันตกรรม สำหรับเด็กและทันตแพทย์ชำนาญการที่มีคุณภาพระดับสากล มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยด้านทันตกรรมสำหรับเด็กในระดับสากล เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้
3. พัฒนาและให้บริการวิชาการ และบริการทางทันตกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพช่องปากที่ดีแก่เด็ก
4. ส่งเสริม ทำนุบำรุง ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นวิถีแห่งการดำรงชีพ
5. บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสนเทศ

 

วัตถุประสงค์

1. สร้างบัณฑิตและทันตบุคลากรในสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กที่พร้อมด้วยคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ
2. สร้างผลงานวิจัยสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมไทย
3. เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการและบริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารทางทันตกรรมสำหรับเด็กให้ภาควิชาฯเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
5. ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิชาการ การวิจัย การบริการสังคม และระบบบริหาร ให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
6. พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
7. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม