เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา

อาจารย์ประจำภาควิชา

วุฒิการศึกษา

– พ.ศ. 2561 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– พ.ศ.2547 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2546 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2544 Certificate in Clinical Dentistry (Pediatric Dentistry), University of Queensland, Australia
– พ.ศ.2538 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

คุณวุฒิ
– พ.ศ. 2548 วุฒิบัตร (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) ทันตแพทยสภา

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. โรคทางระบบ
2. การป้องกันฟันผุ
3. เศรษฐศาสตร์สุขภาพ

 

E-mail : jvarang@gmail.com, Varangkanar.jir@mahidol.ac.th