เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.อภิชญา มโนเพ็ชรเกษม

อาจารย์ประจำภาควิชา

วุฒิการศึกษา
– พ.ศ.2560 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2565 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2565 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

E-mail : apichaya.man@mahidol.ac.th