เว็บไซต์เก่า

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดการอบรม Workshop Learn From The Experts

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดการอบรม Workshop Learn From The Experts

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดการอบรม Workshop Learn From The Experts (Intraotal scanners) แก่ คณาจารย์ นักศึกษาหลังปริญญาหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน และหลักสูตรปริญญาโท (นานาชาติ) สาขาวิชาทันตกรรมเด็ก และผู้สนใจ ณ คลินิกทันตกรรมเด็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา