เว็บไซต์เก่า

รศ. ทพญ.อภิวันทน์ สมุทรคีรี

อาจารย์ประจำภาควิชา

วุฒิการศึกษา

– พ.ศ.2549 M.Clin.Dent in Paediatric Dentistry, University of London UK
– พ.ศ.2546 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2541 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

คุณวุฒิ

– พ.ศ. 2560 อนุมัติบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตแพทยสภา/ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

– พ.ศ. 2549 Membership in Paediatric Dentistry
of The Royal College of Surgeons of Edinburgh

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. pH ในแผ่นคราบจุลินทรีย์
2. ทันตวัสดุ
3. การรักษาโพรงประสาทฟัน
4. การรักษาทางทันตกรรมในเด็กพิเศษ

 

E-mail : apiwan.dan@mahidol.ac.th