เว็บไซต์เก่า

คุณปวีณา ดลเสมอ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

พ.ศ. 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

E-mail : paweena.don@mahidol.ac.th