เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.ทพญ.ศิวาพร หอโสภณพงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

วุฒิการศึกษา

– พ.ศ.2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยาช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล

– พ.ศ.2555 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

– พ.ศ.2551 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. อณูชีววิทยา
2. ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน
3. การซ่อมแซมและเกิดใหม่ของเนื้อเยื่อ

 

E-mail : sivapornhorsophon@gmail.com