เว็บไซต์เก่า

รองหัวหน้าภาควิชา

Deputy Head of Department

อ. ทพญ.วีริษฏา ยิ้มเจริญ

อาจารย์ประจำภาควิชา

วุฒิการศึกษา
– พ.ศ.2544 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2539 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

คุณวุฒิ
– พ.ศ. 2558 อนุมัติบัตร (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) ทันตแพทยสภา

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. การป้องกันโรคฟันผุ
2. การใช้ฟลูออไรด์
3. ทันตกรรมป้องกัน

 

E-mail : veeritta@yahoo.com