เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพญ.พรไพลิน เกษมคุณ

อาจารย์ประจำภาควิชา

วุฒิการศึกษา

– พ.ศ.2563 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

– พ.ศ.2563 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

– พ.ศ.2558 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

คุณวุฒิการศึกษา

– พ.ศ.2564 วุฒิบัตร (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) ทันตแพทยสภา

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. ทันตกรรมป้องกัน
2. วัสดุทางทันตกรรม
3. เด็กพิเศษ

 

E-mail : p.kasemkhun@gmail.com