เว็บไซต์เก่า

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

รศ. ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

วุฒิการศึกษา
– พ.ศ.2545 Certificate in Orthodontics,New York University U.S.A
– พ.ศ.2542 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2540 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2538 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. การป้องกันโรคฟันผุ
2. ฟลูออไรด์
3. ทันตวัสดุ

 

E-mail : praphasri.rir@mahidol.ac.th