เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

รศ. ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

วุฒิการศึกษา
– พ.ศ.2545 Certificate in Orthodontics,New York University U.S.A
– พ.ศ.2542 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2540 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2538 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. การป้องกันโรคฟันผุ
2. ฟลูออไรด์
3. ทันตวัสดุ

 

E-mail : praphasri.rir@mahidol.ac.th