เว็บไซต์เก่า

คุณทัศนีย์ เกตุคุ้มภัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา
– พ.ศ. 2541 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

E-mail : mtassanee19@gmail.com