เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ผศ. ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์

อาจารย์ประจำภาควิชา

วุฒิการศึกษา
– พ.ศ.2555 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2555 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2551 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คุณวุฒิ
– พ.ศ. 2555 วุฒิบัตร (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) ทันตแพทยสภา

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. ทันตกรรมป้องกัน
2. การจัดการพฤติกรรมในเด็ก
3. วัสดุทางทันตกรรม

 

E-mail : nundent@gmail.com