เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์

อาจารย์ประจำภาควิชา

วุฒิการศึกษา
– พ.ศ.2555 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2555 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2551 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คุณวุฒิ
– พ.ศ. 2555 วุฒิบัตร (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) ทันตแพทยสภา

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. ทันตกรรมป้องกัน
2. การจัดการพฤติกรรมในเด็ก
3. วัสดุทางทันตกรรม

 

E-mail : nundent@gmail.com