เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล

อาจารย์ประจำภาควิชา

วุฒิการศึกษา
– พ.ศ.2549 D.Sc.D in Pediatric Dentistry,Boston University U.S.A
– พ.ศ.2549 Certificate of Advanced Graduate Study
(Pediatric Dentistry), Boston University U.S.A
– พ.ศ.2543 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

คุณวุฒิ
– พ.ศ. 2559 อนุมัติบัตร (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) ทันตแพทยสภา

 

งานวิจัยที่สนใจ :

1. การจัดการพฤติกรรมในเด็ก
2. การจัดการโรคฟันผุ

 

E-mail : mkemthong@yahoo.com