เว็บไซต์เก่า

รศ. ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ

อาจารย์ประจำภาควิชา

วุฒิการศึกษา
– พ.ศ.2542 Certificate in Pediatric Dentistry University of North Carolina U.S.A
– พ.ศ.2542 M.Sc. in Pedodontics, University of North Carolina U.S.A
– พ.ศ.2535 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2531 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คุณวุฒิ
– พ.ศ. 2551 The American Board of Pediatric Dentistry U.S.A
– พ.ศ. 2546 อนุมัติบัตร (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) ทันตแพทยสภา

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. การป้องกันโรคฟันผุ
2. การจัดการพฤติกรรมในเด็ก
3. การใช้ยาให้สงบและการรักษาทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ

 

E-mail : pattarawadee.lee@mahidol.ac.th