เว็บไซต์เก่า

อ. ดร.ทพญ.ศวรรยา พฤฒิถาวร

อาจารย์ประจำภาควิชา

วุฒิการศึกษา
– พ.ศ.2559 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2559 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2553 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

คุณวุฒิ
– พ.ศ. 2559 วุฒิบัตร ( ทันตกรรมสำหรับเด็ก ) ทันตแพทยสภา

 

งานวิจัยที่สนใจ : เดนทีนพัลพ์คอมเพล็กซ์ การสะสมแร่ธาตุในเดนทีน

การรักษาประสาทฟันในเด็ก ยาลดความกังวล และการดมยาสลบในทางทันตกรรมเด็ก

 

E-mail : sawanya.pru@mahidol.ac.th