เว็บไซต์เก่า

รศ. ทพญ.ยุวดี อัศวนันท์

อาจารย์ประจำภาควิชา

วุฒิการศึกษา
– พ.ศ.2538 Certificate of Achievement in Pediatric Dentistry,Tufts University U.S.A
– พ.ศ.2534 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คุณวุฒิ
– พ.ศ. 2546 อนุมัติบัตร (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) ทันตแพทยสภา

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. การจัดการพฤติกรรมในเด็ก
2. วัสดุทางทันตกรรม
3. เชื้อที่ก่อให้เกิดฟันผุในเด็ก
4. ทันตกรรมป้องกัน

 

E-mail : yasvannund@hotmail.com