เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.ปัณรส ต่อสกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

วุฒิการศึกษา
– พ.ศ.2561 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2565 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2565 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

E-mail : pannaros.tor@gmail.com