เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.ปนิดา ภาวิไล

อาจารย์ประจำภาควิชา

วุฒิการศึกษา
– พ.ศ.2539 M.Sc. in Pedodontics, University of London UK
– พ.ศ.2536 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. การป้องกันโรคฟันผุ
2. การจัดการพฤติกรรมในเด็ก
3. ฟลูออไรด์
4. ทันตวัสดุ

 

E-mail : panida_phawilai@hotmail.com