เว็บไซต์เก่า

นักศึกษาทันตแพทย์จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาทันตแพทย์จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Ms. Megumi Ono, Mr. Yuki Shimizu และ Mr. Masato Nagatake นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จาก Osaka University School of Dentistry ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน และร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2566

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง บรรยายให้ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ หรือ Mahidol International Dental School (MIDS)

โดยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกันในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน