INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
นักศึกษาทันตแพทย์จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาทันตแพทย์จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Ms. Megumi Ono, Mr. Yuki Shimizu และ Mr. Masato Nagatake นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จาก Osaka University School of Dentistry ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน และร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2566

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง บรรยายให้ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ หรือ Mahidol International Dental School (MIDS)

โดยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกันในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน