INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนประชาคมนานาชาติ กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนประชาคมนานาชาติ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมินทร์ประภา อัศวิษณุ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ชลัช จินตนะ อาจารย์ประจำโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ชมรม Medical and Science Club และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนประชาคมนานาชาติ (International Community School : ICS) กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์

โดยกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบไปด้วย การเข้าชมบรรยากาศการเรียนการสอนภายในห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ (Gross Anatomy) การเรียนการสอนภายในศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น (Dental Simulation Center) ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนแบบเสมือนจริงของนักศึกษาทันตแพทย์ พร้อมกันนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมคลินิกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถึง สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย