เว็บไซต์เก่า

โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนประชาคมนานาชาติ กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนประชาคมนานาชาติ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมินทร์ประภา อัศวิษณุ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ชลัช จินตนะ อาจารย์ประจำโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ชมรม Medical and Science Club และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนประชาคมนานาชาติ (International Community School : ICS) กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์

โดยกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบไปด้วย การเข้าชมบรรยากาศการเรียนการสอนภายในห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ (Gross Anatomy) การเรียนการสอนภายในศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น (Dental Simulation Center) ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนแบบเสมือนจริงของนักศึกษาทันตแพทย์ พร้อมกันนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมคลินิกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถึง สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย