เว็บไซต์เก่า

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 85 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเข้าชมการเรียนการสอนของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตภายในศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น และชมการเรียนการสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ณ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงปัณรส ต่อสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมเด็ก มาให้ความรู้ในนิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่าบางทีเราอาจไม่เคยรู้ “55 ปี ผู้พิทักษ์ฟันน้ำนม” เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเข้าศึกษาต่อและสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายในชีวิต

 

สนใจเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับสิรินธรทันตพิพิธ
สามารถติดต่อสอบถามผ่านข้อความทาง
facebook สิรินธรทันตพิพิธ – Sirindhorn Dental Museum
หรือโทร 02-200-7653 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย