INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 85 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเข้าชมการเรียนการสอนของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตภายในศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น และชมการเรียนการสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ณ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงปัณรส ต่อสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมเด็ก มาให้ความรู้ในนิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่าบางทีเราอาจไม่เคยรู้ “55 ปี ผู้พิทักษ์ฟันน้ำนม” เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเข้าศึกษาต่อและสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายในชีวิต

 

สนใจเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับสิรินธรทันตพิพิธ
สามารถติดต่อสอบถามผ่านข้อความทาง
facebook สิรินธรทันตพิพิธ – Sirindhorn Dental Museum
หรือโทร 02-200-7653 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย