เว็บไซต์เก่า

คณะผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มเด็กบ้านเรียน (Home School) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

คณะผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มเด็กบ้านเรียน (Home School) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มเด็กบ้านเรียน (Home School) จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากและสนุกไปกับกิจกรรมต่าง ๆ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงประภาศรี ริรัตนพงษ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวรณัน ประพันธ์ศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมเด็ก มาให้ความรู้ในนิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่าบางทีเราอาจไม่เคยรู้ “55 ปี ผู้พิทักษ์ฟันน้ำนม”

 

สนใจเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับสิรินธรทันตพิพิธ
สามารถติดต่อสอบถามผ่านข้อความทาง
facebook สิรินธรทันตพิพิธ – Sirindhorn Dental Museum
หรือโทร 02-200-7653 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย