เว็บไซต์เก่า

สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566

สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจวิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  เข้ารับรางวัล ในนามที่สิรินธรทันตพิพิธ ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566 ประเภทดีเยี่ยม  ให้เป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Museum and Learning Center & Learning Center & SDGs17 โดยมี คุณยุถิกา  อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ภายในงานมีกิจกรรมมอบรางวัล และการบรรยายเรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืนทางดิจิตอลเทคโนโลยีกับพิพิธภัณฑ์ของไทย : IT DIGITAL & SDGs for THAILAND MUSEUM ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี