เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร รับมอบภาพวาด เทคนิคสีน้ำบนกระดาษ, Computer graphic บนกระดาษและประติมากรรมเซรามิก เพื่อใช้ในกิจการของพิพิธภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร รับมอบภาพวาด เทคนิคสีน้ำบนกระดาษ, Computer graphic บนกระดาษและประติมากรรมเซรามิก เพื่อใช้ในกิจการของพิพิธภัณฑ์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบภาพวาด เทคนิคสีน้ำบนกระดาษ, Computer graphic บนกระดาษและประติมากรรมเซรามิก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนบพร แสงวณิช เป็นผู้ส่งมอบ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบดังกล่าวด้วย ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เพื่อใช้ในกิจการของพิพิธภัณฑ์ อันเป็นการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้ยั่งยืนสืบไป