INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สุขุมวิท 31 จำนวน 55 คน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สุขุมวิท 31 จำนวน 55 คน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สุขุมวิท 31 จำนวน 55 คน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสร้างการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชม เพื่อให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ พัฒนา และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอันจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

 

โดยโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ ได้บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท ให้แก่สิรินธรทันตพิพิธ เพื่อใช้ในกิจการของพิพิธภัณฑ์ต่อไป