เว็บไซต์เก่า

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวน 60 คน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เข้าเยี่ยมชม คลินิก ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น ร้าน MDENT Shop และสิรินธรทันตพิพิธ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเข้าศึกษาต่อและสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายในชีวิต