INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ และการเรียนการสอน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ และการเรียนการสอน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 76 คน จากโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเข้าชมการเรียนการสอนของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตภายในศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น และชมการเรียนการสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ณ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

 

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มาแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเข้าศึกษาต่อและสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายในชีวิต