INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 1 จากโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 1 จากโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 104 คน จากโรงเรียนกสินธรอาคาเดมี่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชม เพื่อให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ พัฒนา และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอันจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป สนใจเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับสิรินธรทันตพิพิธ สามารถติดต่อสอบถามผ่านข้อความทาง facebook สิรินธรทันตพิพิธ – Sirindhorn Dental Museum หรือโทร 02-200-7653 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย