เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี สิรินธรทันตพิพิธ ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Silver Awards ประเภทแหล่งท่องเที่ยวสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และได้รับเกียรติบัตรรางวัลประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน

ขอแสดงความยินดี สิรินธรทันตพิพิธ ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Silver Awards ประเภทแหล่งท่องเที่ยวสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และได้รับเกียรติบัตรรางวัลประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน

จากงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566
จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

Play Video

ลงข่าว ณ วันที่ 13 กันยายน 2566