เว็บไซต์เก่า

นิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ”55 ปี ผู้พิทักษ์ฟันน้ำนม”

นิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ”55 ปี ผู้พิทักษ์ฟันน้ำนม”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 30 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
สถานที่ : ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566