INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเข้าชมการเรียนการสอนของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตภายในศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น และชมการเรียนการสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ณ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์คมสัน ลาภาอุตย์ รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน มาให้ความรู้ในนิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่าบางทีเราอาจไม่เคยรู้ เรื่อง “CONNECT เชื่อมโยงทันตแพทย์สู่ประชาชน” เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเข้าศึกษาต่อและสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายในชีวิต

 

สนใจเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับสิรินธรทันตพิพิธ
สามารถติดต่อสอบถามผ่านข้อความทาง
facebook สิรินธรทันตพิพิธ – Sirindhorn Dental Museum
หรือโทร 02-200-7653 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย