เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จากโรงเรียนกว่างเจ้า เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จากโรงเรียนกว่างเจ้า เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

เมื่อวันที่ 4 – 5 กันยายน 2566 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จากโรงเรียนกว่างเจ้า จำนวน 121 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คุณพีรพงษ์ ตัวงาม นักวิทยศาสตร์(ผู้เชี่ยวชาญ) ได้แนะนำงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ทรัพยสินทางปัญญาของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเข้าชมการเรียนการสอนของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตภายในศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเข้าศึกษาต่อและสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายในชีวิต

 

สนใจเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับสิรินธรทันตพิพิธ
สามารถติดต่อสอบถามผ่านข้อความทาง
facebook สิรินธรทันตพิพิธ – Sirindhorn Dental Museum
หรือโทร 02-200-7653 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย