เว็บไซต์เก่า

ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

MU DENT faculty of dentistry

ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

วิสัยทัศน์

เป็นภาควิชาที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันช่องปาก เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

จัดการเรียนการสอนสาขาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และหลังปริญญาในสาขาทันตแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับสากล ให้บริการการตรวจวินิจฉัยจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในช่องปาก และให้บริการด้านงานวิจัยสำหรับนักศึกษาหลังปริญญา และสนับสนุนงานวิจัยต่าง ๆ ให้คณาจารย์สามารถผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในทางทันตแพทยศาสตร์

เป้าหมาย

1 . จัดการเรียนการสอนสาขาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ให้นักศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิต ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจกลไกการก่อโรคของจุลินทรีย์ และภูมิคุ้มกันของร่างกาย ในการติดเชื้อในช่องปาก และโรคติดเชื้ออื่นๆ
2 . ผลิตผลงานวิจัย เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในทางทันตแพทยศาสตร์ เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ และให้การบริการทางวิชาการอื่นๆ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
3 . ให้บริการตรวจวินิจฉัยเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อ และรอยโรคต่างๆ ในช่องปากได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เป็นประโยชน์ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย

วัตถุประสงค์

1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ภาครับผิดชอบและมีส่วนร่วม ให้นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ในระดับต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อจุลินทรีย์และการตอบสนองของร่างกายในการก่อโรคใน ช่องปาก และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. มีงานวิจัยในสาขาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ชีววิทยาช่องปาก และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. ให้บริการตรวจวินิจฉัยเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของรอยโรคต่างๆ ในช่องปาก ได้อย่างมีมาตรฐาน
4. ให้ความรู้ และการบริการทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ เช่น การบรรยายทางวิชาการ ร่วมจัดการประชุมวิชาการหรือการศึกษาต่อเนื่อง
5. ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และประโยชน์ส่วนรวม

งานบริการ

ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปากให้บริการตรวจวินิจฉัยทาง ห้องปฏิบัติการ โดยมีอัตราค่าบริการดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่
รายการ
ราคา
1
300 บาท / ตัวอย่าง
2
500 บาท / ตัวอย่าง
3
200 บาท / ตัวอย่าง
4
300 บาท / ชุด
5
65 บาท / ตัวอย่าง