INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

MU DENT faculty of dentistry

ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

วิสัยทัศน์

เป็นภาควิชาที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันช่องปาก เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

จัดการเรียนการสอนสาขาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และหลังปริญญาในสาขาทันตแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับสากล ให้บริการการตรวจวินิจฉัยจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในช่องปาก และให้บริการด้านงานวิจัยสำหรับนักศึกษาหลังปริญญา และสนับสนุนงานวิจัยต่าง ๆ ให้คณาจารย์สามารถผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในทางทันตแพทยศาสตร์

เป้าหมาย

1 . จัดการเรียนการสอนสาขาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ให้นักศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิต ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจกลไกการก่อโรคของจุลินทรีย์ และภูมิคุ้มกันของร่างกาย ในการติดเชื้อในช่องปาก และโรคติดเชื้ออื่นๆ
2 . ผลิตผลงานวิจัย เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในทางทันตแพทยศาสตร์ เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ และให้การบริการทางวิชาการอื่นๆ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
3 . ให้บริการตรวจวินิจฉัยเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อ และรอยโรคต่างๆ ในช่องปากได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เป็นประโยชน์ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย

วัตถุประสงค์

1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ภาครับผิดชอบและมีส่วนร่วม ให้นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ในระดับต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อจุลินทรีย์และการตอบสนองของร่างกายในการก่อโรคใน ช่องปาก และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. มีงานวิจัยในสาขาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ชีววิทยาช่องปาก และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. ให้บริการตรวจวินิจฉัยเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของรอยโรคต่างๆ ในช่องปาก ได้อย่างมีมาตรฐาน
4. ให้ความรู้ และการบริการทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ เช่น การบรรยายทางวิชาการ ร่วมจัดการประชุมวิชาการหรือการศึกษาต่อเนื่อง
5. ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และประโยชน์ส่วนรวม

งานบริการ

ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปากให้บริการตรวจวินิจฉัยทาง ห้องปฏิบัติการ โดยมีอัตราค่าบริการดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่
รายการ
ราคา
1
300 บาท / ตัวอย่าง
2
500 บาท / ตัวอย่าง
3
200 บาท / ตัวอย่าง
4
300 บาท / ชุด
5
65 บาท / ตัวอย่าง