เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

รศ. ดร.ทพญ.จินตนา ลภิรัตนกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

ท.บ., Ph.D. (Dental Science)

ความเชี่ยวชาญ : ชีววิทยาช่องปาก

โทรศัพท์ : 02-200-7805

e-mail: jinthana.lap@mahidol.ac.th