เว็บไซต์เก่า

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

รศ. ดร.ทพญ.จินตนา ลภิรัตนกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

ท.บ., Ph.D. (Dental Science)

ความเชี่ยวชาญ : ชีววิทยาช่องปาก

โทรศัพท์ : 02-200-7805

e-mail: jinthana.lap@mahidol.ac.th