เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ผศ. กัลยา ตัณฑชุณห์

อาจารย์พิเศษ

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), ,วท.ม. (จุลชีววิทยา)

ความเชี่ยวชาญ : จุลชีววิทยา

โทรศัพท์ : 02-200-7805

e-mail: kalaya.tan@mahidol.ac.th