เว็บไซต์เก่า

ผศ. กัลยา ตัณฑชุณห์

อาจารย์พิเศษ

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), ,วท.ม. (จุลชีววิทยา)

ความเชี่ยวชาญ : จุลชีววิทยา

โทรศัพท์ : 02-200-7805

e-mail: kalaya.tan@mahidol.ac.th