เว็บไซต์เก่า

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ. ปรเมศร์ อ่อนสร้อย

ผู้ช่วยอาจารย์ประจำภาควิชา

ทบ.

โทรศัพท์ : 02-200-7805

e-mail: poramed.ons@mahidol.ac.th