เว็บไซต์เก่า

รองหัวหน้าภาควิชา

Deputy Head of Department

รศ. ดร.พญ.พรเพ็ญ ตันติวิทยากุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

พ.บ., ปร.ด (จุลชีววิทยา)

ความเชี่ยวชาญ : จุลชีววิทยาและ อิมมูโนวิทยา

โทรศัพท์ : 02-200-7805

e-mail: pornpen.tan@mahidol.ac.th