เว็บไซต์เก่า

อ. ดร.ทพญ.อนัญญา โอภาสวัตชัย

อาจารย์ประจำภาควิชา

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), ปร.ด. (อิมมูโนวิทยา), ทบ.

ความเชี่ยวชาญ : อิมมูโนวิทยา

โทรศัพท์ : 02-200-7805

e-mail: anunya.opa@mahidol.ac.th