เว็บไซต์เก่า

อุษณี เจริญทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วท.บ. (สถิติ)

โทรศัพท์ : 02-200-7805

E-mail : usanee.jao@mahidol.ac.th