เว็บไซต์เก่า

ศ. ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

วท.บ.,ท.บ,วท.ม. (จุลชีววิทยา) ป.รด. (ชีววิทยาช่องปาก)

ความเชี่ยวชาญ : ชีววิทยาช่องปาก

โทรศัพท์ : 02-200-7805

e-mail: sroisiri.tha@mahidol.ac.th