เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.สิริรัก ศุภอมรกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

Ph.D. of Science in Microbiology

ความเชี่ยวชาญ:
จุลชีววิทยา และ แบคทีเรียวิทยา

E-Mail: sirirak.sup@mahidol.ac.th