เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.ทพ.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์

อาจารย์พิเศษ

วท.บ.,ท.บ, วท.ม. (จุลชีววิทยา), Ph.D. (Dental Science)

ความเชี่ยวชาญ : ชีววิทยาช่องปาก

โทรศัพท์ : 02-200-7805

e-mail: boonyanit.tha@mahidol.ac.th