เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.มัตสยาพรรณ พุดลา

อาจารย์ประจำภาควิชา

วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (จุลชีววิทยา), ปร.ด. (จุลชีววิทยา)

ความเชี่ยวชาญ : จุลชีววิทยาและอิมมูโนวิทยา

โทรศัพท์ : 02-200-7805

e-mail: matsayapan.pud@mahidol.ac.th