เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.สุวรรณ ชุณหเรืองเดช

อาจารย์ประจำภาควิชา

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), Ph.D. (Biological Science)

ความเชี่ยวชาญ :
จุลชีววิทยาและ อิมมูโนวิทยา

โทรศัพท์ : 02-200-7805

e-mail: suwan.cho@mahidol.ac.th