เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

รศ. ดร.สุวรรณ ชุณหเรืองเดช

อาจารย์ประจำภาควิชา

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), Ph.D. (Biological Science)

ความเชี่ยวชาญ :
จุลชีววิทยาและ อิมมูโนวิทยา

โทรศัพท์ : 02-200-7805

e-mail: suwan.cho@mahidol.ac.th