INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

MU DENT faculty of dentistry

ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

ภาควิชาชีววิทยาช่องปากรับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับช่องปาก ใบหน้าและขากรรไกร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่องการทำงานของเซลล์และระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นภาควิชาให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการวิจัย ซึ่งมีส่วนสนับสนุนความก้าวหน้าของวิชาชีววิทยาช่องปาก ขณะนี้มีกลุ่มงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ 5 กลุ่ม ได้แก่

 1. Oral Cancer
 2. Stem Cells
 3. Dentine and Pulp Physiology
 4. Physiology of TMJ and Orofacial pain
 5. Physiology of bone and cartilage and materials design for bone

ในระดับบัณฑิตศึกษา ทางภาควิชาร่วมรับผิดชอบการจัดตั้งหลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (นานาชาติ) และสอนวิชาเกี่ยวกับชีววิทยาช่องปากพื้นฐานให้กับนักศึกษาระดับหลังปริญญา ปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาต่างๆ รวมทั้งหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ร่วมกับกับภาควิชาอื่นๆคือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และภาควิชาเภสัชวิทยา

ค่านิยม

 1. มีความรับผิดชอบ ขยัน และมุ่งมั่นในการทำงาน
 2. พัฒนางานด้านการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้า
 3. ศึกษาค้นคว้างานด้านการวิจัยอย่างสม่ำเสมอ
 4. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 5. ใช้วัสดุสำนักงานแต่พอเพียง ประหยัด และมัธยัสถ์
 6. มีคุณธรรมจริยธรรม
 7. มีความรักสามัคคี และช่วยเหลือกันเสมอ

ปรัชญา

“ชีววิทยาช่องปากเป็นวิชาพื้นฐาน  ที่นำไปสู่ความสำเร็จของการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์”

ปณิธาน

สร้างบัณฑิตที่มี  คุณธรรม  คุณภาพ  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และวิจัยเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์

เป็นภาควิชาที่มีการดำเนินการได้มาตรฐานสากล โดยเน้นความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย  การศึกษา และการบริการวิชาการ

พันธกิจ

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยในระดับสากล เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการประยุกต์ใช้
2.จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต และบุคลากรทางทันตแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับสากล มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.พัฒนาและให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพช่องปากที่ดีแก่ประชาชน
4.ส่งเสริม ทำนุบำรุง ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นวิถีแห่งการดำรงชีวิต
5.บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

 

วัตถุประสงค์

1.สร้างผลงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม
2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย เพื่อการเชื่อมโยงองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย
3.สร้างบัณฑิตและทันตบุคลากรที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านชีววิทยาช่องปาก มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.ให้ความรู้และบริการวิชาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่สังคม
5.สร้างระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
6.ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานวิชาการ การวิจัย การบริการสังคม และระบบบริหาร ให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
7.สร้างเสริมวัฒนธรรมของภาควิชาชีววิทยาช่องปาก มุ่งเน้นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม