เว็บไซต์เก่า

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

รศ. ดร.ศิริมา สงวนสิน

อาจารย์ประจำสาขาชีวเคมี

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(ชีวเคมี), ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก)

ความเชี่ยวชาญ : มะเร็งช่องปาก, น้ำลาย

E-mail address : sirima.san@mahidol.ac.th